20
สิงหาคม
2561
รายละเอียด
IP 54.225.38.2
ออนไลน์ 14 คน
จำนวนผู้เยียมชม 259,877 คน
  Skip Navigation Links
การจัดทำยุทธศาสตร์และทบทวนลักษณะสำคัญขององค์การ (๐๒)
ประกาศวันที่ :

 

                           วันศุกร์ ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง

                   จังหวัดนนทบุรี โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำยุทธศาสตร์และ

                   ทบทวนลักษณะสำคัญขององค์การ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอำนวยการ แก่คณะ

                   ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เป็นวันที่สอง ซึ่งมีนางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว หัวหน้า

                   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากรบรรยายตลอดการอบรม

 

                           โดยกิจกรรมในวันที่สองประกอบด้วย ๑)การจัดทำยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ๒)การจัด

                   ทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่วมของหน่วยงาน ๓)การจัดทำประเด็นยุทธศาสตร์และ

                   กลยุทธ์ของหน่วยงาน และ๔) การจัดทำแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ในแต่ละฝ่ายงาน-กลุ่ม

                   งาน ตามโครงสร้างใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙.

 

  # ...ชมภาพกิจกรรมเพิ่มได้ที่ : facebook ศูนย์ฯ ... #  

 

หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th