23
กรกฎาคม
2561
รายละเอียด
IP 54.81.244.248
ออนไลน์ 24 คน
จำนวนผู้เยียมชม 255,201 คน
  Skip Navigation Links
การจัดทำยุทธศาสตร์และทบทวนลักษณะสำคัญขององค์การ (๐๑)
ประกาศวันที่ :

 

                           วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว

                   ภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ

                   ยุทธศาสตร์และทบทวนลักษณะสำคัญขององค์การ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอำนวยการ

                   แก่คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

 

                           ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี

                  และครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวมอบแนวทางการจัด

                  ทำยุทธศาสตร์ของหน่วยงานพร้อมการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมความพร้อม

                  สำหรับการทำงานในอนาคต

 

                           โดยกิจกรรมในวันแรกประกอบด้วย ๑)การทบทวนบทบาทภารกิจ/อำนาจหน้าที่ตาม

                  กฎหมาย ๒)การวิเคราะห์องค์การ (SWOT) ๓)การวิเคราะห์ลักษณะสำคัญขององค์การ

                  และ๔)การบรรยายเรื่องการจัดทำยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน.

 

 # ...ชมภาพกิจกรรมเพิ่มได้ที่ : facebook ศูนย์ฯ ... #  

หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th