23
กรกฎาคม
2561
รายละเอียด
IP 54.81.244.248
ออนไลน์ 26 คน
จำนวนผู้เยียมชม 255,203 คน
  Skip Navigation Links
ปฐมนิเทศ&อบรมสิทธิบทบาทหญิงชาย ผู้ใช้บริการใหม่(หลักสูตรระยะสั้น)
ประกาศวันที่ :

       

                           ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี โดยฝ่ายอบรมและ

                   ฝึกวิชาชีพ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมอบรมสิทธิบทบาทหญิง-ชาย ให้กับผู้ใช้บริการ

                   ใหม่ (หลักสูตรระยะสั้น) ในวันพุธ ที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมมูลนิธิสงเคราะห์

                   และพัฒนาเยาวสตรี

 

                           โดยได้รับเกียรติจาก นางรัตนา สัยยะนิฐี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี กองส่งเสริมความ

                   เสมอภาคหญิงชาย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีเปิดและวิทยากร

                   ผู้ให้ความรู้

 

                           กิจกรรมปฐมนิเทศมีการแนะนำบทบาทภารกิจหลักสูตรการเรียนการสอน บุคลากร

                   รวมถึงการปฏิบัติตนขณะเข้ารับการอบรมและฝึกวิชาชีพตลอดระยะเวลา ๓ เดือน ให้แก่

                   ผู้ใช้บริการใหม่ทราบโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายอบรมและฝึกวิชาชีพ

 

                           ส่วนกิจกรรมอบรมสิทธิบทบาทหญิง-ชาย นางรัตนา สัยยะนิฐี ได้บรรยายพิเศษให้กับ

                   ผู้ใช้บริการใหม่ ในหัวข้อ"กะเทาะเปลือก Gender : ความแตกต่างของเพศ กับ ความเป็น

                   หญิง-ชาย การขัดเกลาทางสังคมและความเสมอภาค".

 

  # ...ชมภาพกิจกรรมเพิ่มได้ที่ : facebook ศูนย์ฯ ... #    

หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th