23
กรกฎาคม
2561
รายละเอียด
IP 54.81.244.248
ออนไลน์ 27 คน
จำนวนผู้เยียมชม 255,204 คน
  Skip Navigation Links
เจ้าหน้าที่เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดพม.
ประกาศวันที่ :

 

                           วันอังคาร ที่ ๕ และ วันพุธ ที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตัวแทนเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้

                   การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพให้

                   ความรู้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

                   หัวข้อ "การจัดทำชุดความรู้ เทคนิคการเขียนคู่มือ"

                     

                           ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมในระดับกลุ่มจังหวัด

                   ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ จังหวัดปทุมธานี

                   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี

                   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี รวมจำนวน ๕๐ คน โดยมีนายธนพัชร ธิติบูลยา

                   รัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพระประชาบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ สถาบันพระ

                   ประชาบดี คลอง ๕ จังหวัดปทุมธานี.

 

          # ...ชมภาพกิจกรรมเพิ่มได้ที่ : facebook ศูนย์ฯ ... #   

หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th