20
เมษายน
2561
รายละเอียด
IP 54.224.44.168
ออนไลน์ 28 คน
จำนวนผู้เยียมชม 238,432 คน
  Skip Navigation Links
**ประกาศ** เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน ๓๗ รายการ
ประกาศวันที่ :

 ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 
เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน ๓๗ รายการ
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
                                ด้วย ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง มีความประสงค์จะจำหน่ายครุภัณฑ์
 
ชำรุด จำนวน ๓๗ รายการ โดยขายทอดตลาดด้วยการประมูล โดยมีเงื่อนไขการจำหน่าย ดังนี้
 
                                ๑. จำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาดด้วยการประมูล
 
                                ๒. ราคากลาง ๓,๑๓๐.- (สามพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)
 
                                ๓. ผู้ประมูลได้ต้องประมูลไม่ต่ำกว่าราคากลางที่ทางราชการได้ตั้งไว้
 
                                ๔. ผู้ประมูลได้คือผู้ให้ราคาสูง
 
                                ๕. ผู้ประมูลได้ต้องชำระเงินทันที และนำครุภัณฑ์ออกจากศูนย์สงเคราะห์และฝึก
 
                                     อาชีพสตรีได้ในวันเดียวกัน
 
                                ๖. ผู้ประมูลสามารถติดต่อสอบถามและขอดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ศูนย์สงเคราะห์และ
 
ฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด
 
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ และยื่นประมูลวันที่ ๑๙ ธันวาคม
 
๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. 
 
                                 
 
       สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข ๐-๒๕๘๓-๘๓๕๐ และ ๐-๒๙๖๑-๑๘๘๒ ในวันและเวลาราชการ
             
                    (สามารถดาวน์โหลดและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หัวข้อเอกสารเผยแพร่ของศูนย์)
 
แหล่งข้อมูล :
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th