23
กรกฎาคม
2561
รายละเอียด
IP 54.81.244.248
ออนไลน์ 1 คน
จำนวนผู้เยียมชม 255,178 คน
  Skip Navigation Links
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเลขที่ ๑/๒๕๕๙
ประกาศวันที่ :

                                                                     

 

                                                                        ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเลขที่ ๑/๒๕๕๙

                  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเสริมสวยสตรี ๑-๒ อาคารฝึกอาชีพ และอาคารแม่ประไพ

                                          ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

                                                   - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                     ด้วย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเสริมสวยสตรี ๑-๒ อาคารฝึกอาชีพ และอาคารแม่ประไพ ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี โดยราคากลางเป็นเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐.- (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

 

                    ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ที่ ๑ ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึง วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ที่หมายเลข๐-๒๕๘๓ -๘๓๕๐ ในวันและเวลาราชการ.

 

                                                  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  

                       (สามารถดาวน์โหลดและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หัวข้อเอกสารเผยแพร่ของศูนย์) 

 

แหล่งข้อมูล :
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th