23
กรกฎาคม
2561
รายละเอียด
IP 54.81.244.248
ออนไลน์ 9 คน
จำนวนผู้เยียมชม 255,186 คน
  Skip Navigation Links
ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณย์ยานพาหนะขนส่ง
ประกาศวันที่ :

 ประกาศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

 

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 

ของ   ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง

 

 ด้วย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งโดยสาร(ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั้ง จำนวน ๑ คัน ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ในราคากลาง ๑,๒๙๔,๐๐๐ .- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผู้นสนใจติดต่อรับแบบและเอกสารรายละเอียดสอบราคา ได้ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ ๐๒ ๕๘๓๘๓๕๐, ๐๒ ๙๖๑๑๘๘๒ ในวันเวลาราชการ

                                        ----------------------------
 
(สามารถดาวน์โหลดและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หัวข้อเอกสารเผยแพร่ของศูนย์)  
 
แหล่งข้อมูล :
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th