23
กรกฎาคม
2561
รายละเอียด
IP 54.81.244.248
ออนไลน์ 5 คน
จำนวนผู้เยียมชม 255,182 คน
  Skip Navigation Links
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเลขที่ ๑ / ๒๕๕๘ (ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ๒ ชั้น)
ประกาศวันที่ :

                                               ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเลขที่ ๑ / ๒๕๕๘

                      เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ๒ ชั้น (ผู้อำนวยการศูนย์ฯ)

                              ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

  

                                                   - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

              ด้วย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ๒ ชั้น (ผู้อำนวยการศูนย์ฯ) จำนวน ๑ หลัง ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จัหวัดนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยราคากลางเป็นเงิน ๙๔๔,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

   ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๗๘/๓ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ในเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ที่หมายเลข ๐-๒๕๘๓-๘๓๕๐, ๐-๒๙๖๑-๑๘๘๒ ในวันและเวลาราชการ.

 

                                       - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

                     (สามารถดาวน์โหลดและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หัวข้อเอกสารเผยแพร่ของศูนย์)   
แหล่งข้อมูล :
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th