23
กรกฎาคม
2561
รายละเอียด
IP 54.81.244.248
ออนไลน์ 17 คน
จำนวนผู้เยียมชม 255,214 คน
  Skip Navigation Links
ประกาศ ประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประกาศวันที่ :

 

                                            ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

  เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับการฝึกอบรม ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ

    ครอบครัวภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  

                                                   - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

              ด้วย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับการฝึกอบรม ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓๕๕ รายการ รวม ๑๒ ประเภท

 

   ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซิ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.women-trainingcenter.com หรือ www.gprocurement.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ที่หมายเลข ๐-๒๕๘๓-๘๓๕๐ ในวันและเวลาราชการ.

 

                                       - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

                     (สามารถดาวน์โหลดและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หัวข้อเอกสารเผยแพร่ของศูนย์)   
แหล่งข้อมูล :
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th